نشریه مهندسی صنایع


شریه علمی- پژوهشی مهندسی صنایع که منشعب از نشریه دانشکده فنی است، در سال 1388 فعالیت خود را آغاز کرده است. چکیده مقالات این نشریه در موسسه نمایه‌سازی علمی کمبریج (CSA) نمایه می‌گردد. همچنین، این نشریه در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و نیز در کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز (ISC) نمایه شده است.

 

آدرس  وب سایت نشریه مهندسی صنایع: http://jieng.ut.ac.ir