انجمن علمی دانشجویان

انجمن علمی دانشجویان مهندسی صنایع در سال 1383 تاسیس گردیده است. علاوه بر فعالیتهای علمی و برگزاری دورههای آموزشی، چاپ نشریه علمی-دانشجویی نشرفن و فنکاو از جمله اقدامات موثری است که توسط اعضای انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه تهران صورت پذیرفته است.