پروژه کارشناسی

پروژه کارشناسی

پروژه کارشناسی در قالب درس 3 واحدی ارائه می شود.که فرآیند اخذ و انجام آن به صورت زیر می­باشد.

  • انتخاب استاد راهنما

دانشجو موظف است پس از اخذ واحد پروژه حداکثر تا پایان مهلت حذف و اضافه اقدام به انتخاب استاد راهنما نماید. فرآیند انتخاب استاد راهنما به صورت زیر می­باشد.

  1. دریافت تایید ضمنی از استاد
  2. مراجعه به آموزش و دریافت فرم مهر شده انتخاب استاد راهنما (IE-TD-32) که نام استاد به صورت تایپی که توسط کارشناس آموزش در آن وارد شده است و ممهور به مهر آموزش است.

تبصره 1: درصورتیکه ظرفیت استاد تکمیل شده باشد، کارشناس آموزش از تحویل فرم خودداری نموده و دانشجو موظف است به استاد دیگری مراجعه نماید.

تبصره 2: اساتیدی که در فرصت مطالعاتی حضور داشته باشند به نحوی که در طول انجام پروژه توسط دانشجو یا زمان دفاع از پروژه نتوانند در جلسه دفاع شرکت نمایند توسط معاونت آموزشی جایگزین خواهند شد.  

  1. دریافت امضای استاد راهنما و تحویل فرم استاد راهنما به آموزش
  2. کارشناس آموزش فرم­های استاد راهنما را به تایید مدیر گروه صنایع و معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی می­رساند و سپس ممهور به مهر آموزش می­نماید.
  3. اضافه کردن نام دانشجو به جدول تخصیص استاد-دانشجو (IE-TD-36) توسط کارشناس آموزش

تذکر: ظرفیت هر استاد دو دانشجو می­باشد در صورت تکمیل شدن ظرفیت اساتید و پر شدن جدول تخصیص استاد-دانشجو با موافقت و امضای جدول بالا توسط معاونت آموزش، کارشناس آموزش اقدام به اضافه کردن نام دانشجو در جدول تخصیص مازاد استاد دانشجو (IE-TD-37) می­نماید.

  • انتخاب موضوع

دانشجو موظف است حداکثر یک ماه پس از پایان حذف و اضافه موضوع پروژه خود را با استاد راهنمای خود تعیین  و فرم تعریف موضوع پروژه (IE-TD-33) را تکمیل نماید و پس از تایید و امضای استاد راهنما تحویل کارشناس آموزش  دهد.

کارشناس آموزش فرم­های تعریف موضوع پروژه را به تایید مدیر گروه صنایع و معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی می رساند.پس از تایید فرم موضوع پروژه را ممهور به مهر آموزش و بایگانی می نماید.

  • انجام پروژه و آمادگی برای دفاع

دانشجو پس از انجام پروژه کارشناسی، موظف است گزارش کتبی خود را تحویل استاد راهنمای مربوطه دهد و فرم اعلام کفایت پروژه (IE-TD-34) را تکمیل و پس از تایید استاد راهنما به همراه یک نسخه از گزارش کتبی پروژه حداکثر تا اولین روز امتحانات تحویل کارشناس آموزش دهد. در غیراینصورت اجازه دفاع در آن ترم را دریافت نخواهند نمود.

تبصره 3: در ترم­های تابستان موعد تحویل فرم شماره فرم کفایت پروژه آخرین روز انتخاب واحد ترم مهر خواهد بود. ملاک تاریخ درج مهر آموزش خواهد بود.

معاونت آموزشی دانشکده در بازه زمانی امتحانات اقدام به تعیین داورهای پروژه­ کارشناسی دانشجویان می نماید.

  • دفاع از پروژه

دانشجو موظف است دفاع خود را بوسیله اسلایدهای آماده شده از گزارش پروژه خود در بازه زمانی 15 دقیقه ارائه نماید.

فرم صورتجلسه دفاع (IE-TD-35) پس از درج نام استاد راهنما و داورها در روز دفاع توسط کارشناس آموزش تحویل استاد راهنما می شود. پس از دفاع و تعیین نمره فرم صورتجلسه تکمیل و توسط استاد راهنما تحویل کارشناس آموزش می شود.

کارشناس آموزش فرم صورتجلسه را به تایید معاونت آموزشی رسانده، نمره پروژه را در سیستم گلستان ثبت می نماید و فرم را بایگانی می کند.

دفاع از پروژه در ترمهای زوج و فرد در آخرین روز امتحانات خواهد بود و در ترمهای تابستان در اولین چهارشنبه پس از شروع ترم مهر می­باشد.

تذکر: پروژه کارشناسی می­تواند به صورت یک ترم، قابل تمدید به دو ترم متوالی و یا یک ترم و یک تابستان انجام شود.