پروژه کارشناسی

پروژه کارشناسی

پروژه کارشناسی در قالب درس 3 واحدی ارائه می شود.که فرآیند اخذ و انجام آن به صورت زیر می­باشد.

  • انتخاب استاد راهنما

دانشجو موظف است پس از اخذ واحد پروژه حداکثر تا پایان مهلت حذف و اضافه اقدام به انتخاب استاد راهنما نماید. فرآیند انتخاب استاد راهنما به صورت زیر می­باشد.

  1. دریافت تایید ضمنی از استاد
  2. مراجعه به آموزش و دریافت فرم مهر شده انتخاب استاد راهنما (IE-TD-32) که نام استاد به صورت تایپی که توسط کارشناس آموزش در آن وارد شده است و ممهور به مهر آموزش است.

تبصره 1: درصورتیکه ظرفیت استاد تکمیل شده باشد، کارشناس آموزش از تحویل فرم خودداری نموده و دانشجو موظف است به استاد دیگری مراجعه نماید.

تبصره 2: اساتیدی که در فرصت مطالعاتی حضور داشته باشند به نحوی که در طول انجام پروژه توسط دانشجو یا زمان دفاع از پروژه نتوانند در جلسه دفاع شرکت نمایند توسط معاونت آموزشی جایگزین خواهند شد.  

  1. دریافت امضای استاد راهنما و تحویل فرم استاد راهنما به آموزش
  2. کارشناس آموزش فرم­های استاد راهنما را به تایید مدیر گروه صنایع و معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی می­رساند و سپس ممهور به مهر آموزش می­نماید.
  3. اضافه کردن نام دانشجو به جدول تخصیص استاد-دانشجو (IE-TD-36) توسط کارشناس آموزش

تذکر: ظرفیت هر استاد دو دانشجو می­باشد در صورت تکمیل شدن ظرفیت اساتید و پر شدن جدول تخصیص استاد-دانشجو با موافقت و امضای جدول بالا توسط معاونت آموزش، کارشناس آموزش اقدام به اضافه کردن نام دانشجو در جدول تخصیص مازاد استاد دانشجو (IE-TD-37) می­نماید.

  • انتخاب موضوع

دانشجو موظف است حداکثر یک ماه پس از پایان حذف و اضافه موضوع پروژه خود را با استاد راهنمای خود تعیین  و فرم تعریف موضوع پروژه (IE-TD-33) را تکمیل نماید و پس از تایید و امضای استاد راهنما تحویل کارشناس آموزش  دهد.

کارشناس آموزش فرم­های تعریف موضوع پروژه را به تایید مدیر گروه صنایع و معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی می رساند.پس از تایید فرم موضوع پروژه را ممهور به مهر آموزش و بایگانی می نماید.

  • انجام پروژه و آمادگی برای دفاع

دانشجو پس از انجام پروژه کارشناسی، موظف است گزارش کتبی خود را تحویل استاد راهنمای مربوطه دهد و فرم اعلام کفایت پروژه (IE-TD-34) را تکمیل و پس از تایید استاد راهنما به همراه یک نسخه از گزارش کتبی پروژه حداکثر تا اولین روز امتحانات تحویل کارشناس آموزش دهد. در غیراینصورت اجازه دفاع در آن ترم را دریافت نخواهند نمود.

تبصره 3: در ترم­های تابستان موعد تحویل فرم شماره فرم کفایت پروژه آخرین روز انتخاب واحد ترم مهر خواهد بود. ملاک تاریخ درج مهر آموزش خواهد بود.

معاونت آموزشی دانشکده در بازه زمانی امتحانات اقدام به تعیین داورهای پروژه­ کارشناسی دانشجویان می نماید.

  • دفاع از پروژه

دانشجو موظف است دفاع خود را بوسیله اسلایدهای آماده شده از گزارش پروژه خود در بازه زمانی 15 دقیقه ارائه نماید.

فرم صورتجلسه دفاع (IE-TD-35) پس از درج نام استاد راهنما و داورها در روز دفاع توسط کارشناس آموزش تحویل استاد راهنما می شود. پس از دفاع و تعیین نمره فرم صورتجلسه تکمیل و توسط استاد راهنما تحویل کارشناس آموزش می شود.

کارشناس آموزش فرم صورتجلسه را به تایید معاونت آموزشی رسانده، نمره پروژه را در سیستم گلستان ثبت می نماید و فرم را بایگانی می کند.

دفاع از پروژه در ترمهای زوج و فرد در آخرین روز امتحانات خواهد بود و در ترمهای تابستان در اولین چهارشنبه پس از شروع ترم مهر می­باشد.

تذکر: پروژه کارشناسی می­تواند به صورت یک ترم، قابل تمدید به دو ترم متوالی و یا یک ترم و یک تابستان انجام شود.

 

 

 

 

 

 

آیین نامه چگونگی انتخاب، شرح وظایف و اختیارات استاد راهنمای کارشناسی

 

مقدمه:

به استناد بند 5 مقدمه آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی، اردیبهشت  ماه 1376 و با توجه به اهمیت نقش استاد راهنما در راستای ارتقاء کیفیت آموزش از طریق ارائه مشاوره به دانشجویان در امور تحصیلی و یا راهنمایی در خصوص مشکلاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مانع از پیشرفت تحصیلی آنان می شود، آیین نامه زیر تدوین و به مرحله اجرا گذارده می شود:

 

الف- انتخاب استاد راهنما

ماده 1- اساتید راهنما از بین اعضاء هیات علمی تمام وقت علاقمند دانشکده با حداقل 2 سال سابقه کار و آشنا به نظام آموزشی دانشگاه به پیشنهاد رئیس دانشکده و با حکم رئیس پردیس برای مدت 4 سال تعیین می شود.

تبصره : در انتخاب استاد راهنما آن دسته از اعضای محترم هیات علمی با سابقة آموزشی برجسته که توانایی و مهارت برقراری ارتباط با دانشجویان را دارند ، در اولویت قرار می گیرند.

ماده 2- تعیین تعداد دانشجویان برای هر استاد راهنما براساس ظرفیت و امکانات هر دانشکده به عهده شورای آموزشی دانشکده می باشد.

تبصره : ملاک توزیع دانشجویان بین اساتید راهنما با نظر شورای آموزشی دانشکده می تواند بر مبنای سال ورود دانشجویان و یا گرایش آنان باشد.

 

ب: وظایف و اختیارات استاد راهنما

ماده 3- آشنا نمودن دانشجویان با مقررات، مصوبات و آیین نامه های آموزشی و دانشجویی.

ماده 4- راهنمایی کردن دانشجویان در مراحل انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراری براساس قوانین آموزشی و سوابق تحصیلی دانشجو و ترجیحاً براساس جدول دروس پیشنهادی دانشکده ذیربط برای هر نیمسال تحصیلی.

تبصره : درخواستهای دانشجویان برای حذف اضطراری و یا نیمسال تحصیلی، مرخصی تحصیلی و ... فقط در صورت داشتن شرایط قانونی، پس از بررسی و موافقت استاد راهنما قابل اعمال می باشد.

ماده 5- ارائه راهنمایی های لازم به دانشجو براساس استعداد و وضعیت تحصیلی دانشجو به نحوی که روند تحصیل دانشجو از لحاظ انتخاب دروس و طی دوره در کوتاهترین مدت با بهترین کیفیت انجام گیرد.

ماده 6- تلاش نمودن در جهت بهبود وضع تحصیلی و کشف ذوق علمی دانشجویان.

ماده 7- راهنمایی و ترغیب کردن دانشجویان برای استفاده از خدمات فرهنگی و رفاهی و مشارکت در فعالیت های علمی, اجتماعی, فرهنگی و ورزشی.

ماده 8- ارائه راهنمائی های لازم جهت کاهش مشکلات هیجانی، عاطفی و به طور کلی مشکلات غیر آموزشی دانشجویان و در صورت لزوم معرفی به مرکز مشاوره دانشجویی برای استفاده از خدمات آن مرکز و پی گیری پرونده دانشجو.

ماده 9- ایجاد ارتباط موثر با دانشجویان و ترغیب فراگیری مهارت های اجتماعی ویژه دوران دانشجویی، نظیر: مهارت برنامه ریزی، مهارت نظم و مدیریت زمان.

ماده 10- برای ارتباط بیشتر دانشجویان با اساتید راهنما لازم است دانشجو به صورت ادواری به استاد راهنما مراجعه نماید.

 

ج- روشهای اجرایی در خصوص راهنمایی دانشجویان

ماده 11- استاد راهنما موظف به اعلام حداقل 2 ساعت وقت در هفته در طول هر نیمسال تحصیلی جهت راهنمایی دانشجویان در محل معین است.

تبصره: در اوقات خاصی نظیر زمان ثبت نام، حذف و اضافه، حذف اضطراری و ایام امتحانات، اساتید راهنما موظف به اختصاص وقت کافی جهت راهنمایی دانشجویان می باشند.

 

د- حق الزحمه استاد راهنما

ماده 12- به استناد مصوبه 10/9/86 هیات امناء محترم دانشگاه واحد معادل برای استاد راهنما به ازاء هر دانشجو در هر نیمسال تحصیلی معادل 05/0 واحد و تا سقف 2 واحد به صورت خارج از واحد موظف محاسبه می شود.

 

ه- موارد پیش بینی نشده

ماده 13- مراجع رسیدگی به موارد پیش بینی نشده معاونین آموزشی و دانشجویی و فرهنگی پردیس خواهند بود.

 

این آیین نامه در 13 ماده و 4 تبصره در جلسه مورخ 10/9/93 به تصویب رسید.