نمایشگر یک مطلب

لیست کارکنان دانشکده مهندسی صنایع

 

نام و نام خانوادگی

سمت و ایمیل- با توجه به دورکاری کارمندان در تابستان  جهت ارتباط با کارمندان از طریق ایمیل صورت پذیرد.

شماره تماس

 

نرگس دهقان زاده

 

مسئول دفتر دانشکده

ndehghanzade@ut.ac.ir

 

88021067

 

زهرا نوآذر

 

مسئول مرکز کامپیوتر

zahra.noazar@ut.ac.ir

 

82084404

 

مولود کاسب

 

کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی

m_kaseb@ut.ac.ir

 

88335605

 

ملیحه غفاری

کارشناس آموزش کارشناسی

ghafari_malihe@ut.ac.ir

82084493