نمایش دانشجویان دکترا

نمایش 1 - 50 از 82 نتیجه
از 2
غزاله احمدی

غزاله احمدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع - صنایع
سال ورود: 1391
سیدوحید احمدی

سیدوحید احمدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1396
کوثر اخوان چایجان

کوثر اخوان چایجان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع - صنایع
سال ورود: 1393
اسماعیل اخوندی باجگانی

اسماعیل اخوندی باجگانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1399
سیدسینا آریا

سیدسینا آریا

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1398
حمیدرضا اربابی

حمیدرضا اربابی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1397
زهرا اسداللهی سهی

زهرا اسداللهی سهی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع - صنایع
سال ورود: 1392
نگین اسماعیل پور

نگین اسماعیل پور

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1401
محسن اقابگلو

محسن اقابگلو

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1394
نیلوفر اکبریان ساروی

نیلوفر اکبریان ساروی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1397
یاسین اللهیاری امام زاده

یاسین اللهیاری امام زاده

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1400
میلاد بابازاده بهستانی

میلاد بابازاده بهستانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1400
رضا بیجه کشاورزی

رضا بیجه کشاورزی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1396
حسام بخشی خانیکی

حسام بخشی خانیکی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1402
سعید بهشتی

سعید بهشتی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1396
سیدپارسا پرواسی

سیدپارسا پرواسی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1396
رویا تات

رویا تات

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1394
کیوان تفکری

کیوان تفکری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1399
شهرزاد تمجیدزاد

شهرزاد تمجیدزاد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1397
محراب تنهائیان

محراب تنهائیان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1398
مهدیه توکلی

مهدیه توکلی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1398
مهدی حمید

مهدی حمید

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1396
شمیم خان محمدی اطاقسرا

شمیم خان محمدی اطاقسرا

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1402
علی خدابنده یل ابادی

علی خدابنده یل ابادی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1399
امیر خسروجردی

امیر خسروجردی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1397
یحیی درفشان

یحیی درفشان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1397
منصور دودمان

منصور دودمان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1400
مه سیما راثی

مه سیما راثی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1400
محمد رحمانی

محمد رحمانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1402
بهاره رحمانی منشادی

بهاره رحمانی منشادی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1402
آیدا رضایی

آیدا رضایی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1402
محمد رضایی ملک

محمد رضایی ملک

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع - صنایع
سال ورود: 1393
فردین رضائی زینالی

فردین رضائی زینالی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1398
شبنم رکابی

شبنم رکابی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1400
سمیرا روحانی

سمیرا روحانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1400
امیررضا زارع

امیررضا زارع

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1399
رضا یزدان پرست

رضا یزدان پرست

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1395
امیر سلیمانی

امیر سلیمانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1402
تینا شاهدی

تینا شاهدی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1401
هانی شاهمرادی مقدم

هانی شاهمرادی مقدم

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1394
علیرضا شرفی

علیرضا شرفی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع - صنایع
سال ورود: 1393
مهدی شعبانی

مهدی شعبانی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1402
ایمان شکر

ایمان شکر

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1395
نفیسه شمسی گمچی

نفیسه شمسی گمچی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع - صنایع
سال ورود: 1391
علی صباغ نیا

علی صباغ نیا

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1395
علی صلح جو

علی صلح جو

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1400
مونا طاهری

مونا طاهری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1398
علیرضا طاهری مقدم

علیرضا طاهری مقدم

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع - صنایع
سال ورود: 1393
حسین عاکفی

حسین عاکفی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
سال ورود: 1401
مهیار عباسیان

مهیار عباسیان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1398
نمایش 1 - 50 از 82 نتیجه
از 2