نمایش دانشجویان دکترا نمایش دانشجویان دکترا

حمیدرضا اربابی

حمیدرضا اربابی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1397
محسن اقابگلو

محسن اقابگلو

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1394
نیلوفر اکبریان ساروی

نیلوفر اکبریان ساروی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1397
رویا تات

رویا تات

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1394
شهرزاد تمجیدزاد

شهرزاد تمجیدزاد

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1397
امیر خسروجردی

امیر خسروجردی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1397
یحیی درفشان

یحیی درفشان

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1397
هانی شاهمرادی مقدم

هانی شاهمرادی مقدم

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1394
بهدین واحدی نوری

بهدین واحدی نوری

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1397
ابوالقاسم یوسفی بابادی

ابوالقاسم یوسفی بابادی

بخش آموزشی: -
گرایش: مهندسی صنایع
سال ورود: 1394
نمایش 10 نتیجه
از 1