اعضای هیات علمی

عطااله طالعی زاده

عطااله طالعی زاده

عطااله طالعی زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمیدرضا محمدیان محمدی تصمیمات قیمت ، کیفیت و وارانتی در یک رنجیره تامین تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدیریت مالی 8109119 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/08 (09:00 - 11:00) ترم اول 1399
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 2 8109092 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:15) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:15) 1399/10/28 (09:00 - 11:00) ترم اول 1399
سیستم های سفارش دهی، توزیع و خرده فروشی 8109343 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1399/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کارآموزی 8109249 1 14 نامشخص 1 / / ( - ) 3983
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 8109350 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1399/04/14 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
مدیریت مالی 8109119 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00) 1399/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سیستم های سفارش دهی، توزیع و خرده فروشی 8109343 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1398/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8109249 1 13 نامشخص نامشخص 3973
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 8109350 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1398/04/02 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1397
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/11/02 (09:00 - 11:00) ترم اول 1397
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 2 8109092 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سیستم های سفارش دهی، توزیع و خرده فروشی 8109343 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کارآموزی 8109249 1 14 نامشخص نامشخص 3963
قیمت گذاری و بهینه سازی درآمد 8109350 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:15) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:15) 1397/04/06 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1396
جبر خطی 8109245 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:15) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:15) 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نظریه بازی ها 8109238 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 2 8109092 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1396/10/26 (09:00 - 11:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2