معاون پژوهشی

نام و نام خانوادگی:  دکتر سید علی ترابی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر
پست الکترونیکی: satorabi [AT] ut.ac.ir