معاونت پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: سید علی ترابی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: فوق دکتری, مدیریت زنجیره تامین, مک مستر کانادا
پست الکترونیکی: satorabi[AT]ut.ac.ir