اعضای هیات علمی وابسته

 

نام و نام خانوادگی

ردیف

 دکتر رضا آقائی زاده ظروفی

1

 دکتر عباس بابازاده

2

 دکتر محسن حامدی

3

 دکتر فهیمه روبیول

4

 دکتر محمدحسین صراف زاده

5

 دکتر رضا ضرغامی

6

 دکتر رضا عطار نژاد

7

 دکتر یعقوب قلی پور

8

 دکتر شاهرخ مالک

9

 دکتر منوچهر منطقی

10

 دکتر غلامرضا هروی

11