سرپرست مرکز کامپیوتر

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن صادق عمل نیک
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع- آکادمی علوم روسیه
پست الکترونیکی: