مسئول امور دانشجویی،فرهنگی

نام و نام خانوادگی:  دکتر زینب سازور
مرتبه علمی:  استادیار
مدرک تحصیلی:  دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: