سرپرست گرایش برنامه ریزی سیستم های انرژی

نام و نام خانوادگی: حامد شکوری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: hshakouri [AT] ut.ac.ir