سرپرست گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تامین

نام و نام خانوادگی: دکتر عطا الله طالعی زاده
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: taleizadeh [AT] ut.ac.ir