سرپرست گرایش MBA

نام و نام خانوادگی: دکتر علی بزرگی امیری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: alibozorgi [AT] ut.ac.ir