سرپرست گرایش تحقیق در عملیات

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدمهدی نصیری
مرتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: mmnasiri [AT] ut.ac.ir