سرپرست گرایش مهندسی صنایع

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود ربانی
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: mrabani [AT] ut.ac.ir