اعضای هیات علمی

نمایش 29 نتیجه
از 1
 
وحید ابراهیمی پور

وحید ابراهیمی پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید حسین ایرانمنش

سید حسین ایرانمنش 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: طبقه سوم
پست الکترونیکی: 
محمدعلی آزاده

محمدعلی آزاده (مرحوم)

استاد
شماره تماس: 82084162
اتاق: طبقه دوم
پست الکترونیکی: 
علی بزرگی امیری

علی بزرگی امیری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید علی ترابی

سید علی ترابی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: طبقه دوم
پست الکترونیکی: 
رضا توکلی مقدم

رضا توکلی مقدم 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: طبقه دوم
پست الکترونیکی: 
امین جمیلی

امین جمیلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریبرز جولای

فریبرز جولای 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیامک حاجی یخچالی

سیامک حاجی یخچالی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جعفر حیدری

جعفر حیدری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جلال دلارام

جلال دلارام 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود ربانی

مسعود ربانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جعفر رزمی

جعفر رزمی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کامران رضائی

کامران رضائی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
متینه زیاری

متینه زیاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا یزدان پرست

رضا یزدان پرست 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زینب سازور

زینب سازور 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد شیخ علیشاهی

محمد شیخ علیشاهی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حامد شکوری گنجوی

حامد شکوری گنجوی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن صادق عمل نیک

محسن صادق عمل نیک 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه صبوحی

فاطمه صبوحی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عطااله طالعی زاده

عطااله طالعی زاده 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدفرید قادری

سیدفرید قادری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا قدسی

رضا قدسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس کرامتی

عباس کرامتی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نرگس محمدزاده

نرگس محمدزاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

ناصر منیری (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد مهدی نصیری خونساری

محمد مهدی نصیری خونساری 

استاد
شماره تماس: 82084485
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهدین واحدی نوری

بهدین واحدی نوری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 29 نتیجه
از 1